«

»

maj 08 2018

Kallelse till årsstämma 2018

Till medlemmarna i Brf Norra Kyrkviken

KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENIGSTÄMMA

Tid: Tisdag den 15/5 2018, kl 19.00
Plats: Vendelsö Bygdegård, Vendelsö gårdsväg 42
Förslag till dagordning:

§ 1 Stämmans öppnande
§ 2 Val av ordförande vid stämman
§ 3 Anmälan om styrelsens val av protokollförare
§ 4 Fastställande av dagordning
§ 5 Upprättande av röstlängd
§ 6 Val av två rösträknare tillika justeringsmän som jämte ordförande
justerar protokollet
§ 7 Fråga om kallelsen till stämman behörigen skett
§ 8 Föredragning av styrelsens årsredovisning
§ 9 Föredragning av revisorernas berättelse
§ 10 Fastställande av resultat- och balansräkning
§ 11 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
§ 12 Disposition av uppkommen vinst eller täckande av förlust
§ 13 Fråga om arvoden
§ 14 Val av styrelseledamöter och suppleanter.
§ 15 Val av revisorer & suppleant
§ 16 Val av tre personer till valberedning
§ 17 Motioner
§ 18 Mötets avslutande

Årsredovisningen och motioner kommer att delas ut separat före stämman.
Styrelsen förväntar sig att respektive bostadsrättshavare deltar i stämman.
Väl mött önskar styrelsen.