Ordningsregler

Föreningen har ordningsregler som ska följas av föreningens medlemmar. Ta hänsyn till grannar och omgivningen och uppträd själv som Ni vill att andra skall göra.

ORDNINGSREGLER

 1. Som bostadsrättsinnehavare skall Ni vara aktsam om och väl vårda både Er bostad och föreningens egendom i övrigt. Ni är enligt stadgarna skyldig att följa de föreskrifter som föreningen utfärdar. Detta gäller för alla i hushållet, gäster och eventuella hyresgäster.
 2. Om skada skulle uppstå i bostaden, som är av sådan art eller omfattning att dess avhjälpande ej kan uppskjutas utan att huset, dess utrustning eller installationer tar skada är Ni som bostadsrättsinnehavare skyldig att omgående anmäla detta till styrelsen. (Detta är nödvändigt för att försäkringar och garantiåtaganden skall gälla).
 3. I skötseln av Er bostad ingår även skötseln av ventilations- och värmeinstallationen enligt de anvisningar som tillverkaren utfärdat och de kompletteringar av dessa som styrelsen kan komma att utfärda. (Tänk på att detta påverkar Er egen elförbrukning!).
 4. I skötseln av er bostad ingår även ett begränsat ytterområde (tomtmark, gångytor och ev trappor intill entré samt parkeringsruta) Dessa skall hållas i gott skick med klippning av buskar/träd och gräs under säsong samt snöskottning och halkbekämpning under den kalla årstiden (ev skador som uppkommer pga utebliven skötsel kan komma att debiteras bostadsrättsinnehavaren) En god ordning skall även hållas på dessa ytor vad avser utomhusmöbler, grillar, cyklar och leksaker.
 5. Ingrepp i föreningens mark och uteplatserna kräver styrelsens tillstånd, detta då styrelsen verkar för ett enhetligt utseende i området. Med ingrepp i mark avses bland annat anläggande eller förändring av altan, staket, rabatt och plantering av träd. Medlem i föreningen som avser att företa ett ingrepp i marken skall inkomma med ritning över det tilltänkta ingreppet till styrelsen innan arbetet påbörjas. Styrelsen beslutar på kommande styrelsemöte huruvida ingreppet godkännes eller inte.Att alltid inhämta styrelsens och grannarnas godkännande är för övrigt en god regel även vid mindre förändringar.
 6. Utan Era grannars medgivande bör Ni undvika att spika, borra, spela instrument eller hög musik efter kl 22.00. Tänk också på att vissa aktiviteter kan vara störande även under dagtid.
 7. Ni får inte bedriva yrkesmässig verksamhet i bostaden eller på bostadsrättsföreningens fastighet i övrigt.
 8. Tillse att frysskador på vattenledningar inte uppstår under vinterhalvåret. Detta gäller speciellt vattenutkastare på fasad (Uppstår skada pga. frysning får Ni själv stå för reparationskostnader!)
 9. Mer omfattande förändring i bostaden eller utanför den får inte göras utan styrelsens skriftliga godkännande – detta gäller även beträffande trädfällning. Att alltid inhämta grannarnas godkännande är för övrigt en god regel.
 10. Vid besiktning av bostadsrätten föreligger det skyldighet för innehavaren att åtgärda ev fel och brister som rapporteras av den som besiktigar. Ev åsikter om avsteg från detta skall skriftligen ges till styrelsen som skriftligen beslutar utgången av beslutet till bostadsrättsinnehavaren.
 11. Bilar får endast uppställas på de anvisade parkeringsplatserna inom föreningens område. Observera särskilt framkomligheten för de boende samt utryckningsfordon och dylikt. Föreningens tio gästparkeringar skall i första hand användas av gäster, långtidsuppställning är inte tillåten utan vi tillämpar ”24h parkeringsregel”.
 12. Bil- och mopedåkning på gångvägar och lekplatser är inte tillåten. Undvik att i största möjliga mån köra in med bilen i området annat än för lastning.
 13. Hushållsavfall skall emballeras och placeras i därför avsedda behållare i sophus 2 vid den övre parkeringen. I sophus 1 vid den nedre parkeringen finns kärl för pappersförpackningar, plastförpackningar, metallförpackningar, glas samt tidningar. Allt övrigt avfall ansvarar bostadsrättsinnehavaren själv för att transportera till återvinningscentralen. Mer information om återvinningscentraler finns att söka på SRV:s hemsida www.srvatervinning.se där man även kan beställa kostnadsfritt inpasseringskort.
 14. De två lekplatser som finns i föreningen är endast till för föreningens medlemmar och deras familjer. Det är inte tillåtet att bruka/ändra lekutrustningen på annat vis än för avsett ändamål. Uppkommer skador på lekutrustningen skall detta omgående rapporteras till styrelsen. Lekplatsen städas och iordningställs efter dagens slut. Leksaker som tas med till lekplatserna skall efter dagens slut även tas med hem. Nätet skall alltid läggas tillbaka på sandlådan för att minimera risken för förorening av bland annat katter.
 15. Det är inte tillåtet att utan styrelsens skriftliga tillstånd ställa upp eller förvara lekutrustning, fordon eller dyl på föreningens gemensamma ytor.
 16. Skyltning eller affischering på hus eller plank får inte göras utan styrelsens medgivande.
 17. Har Ni husdjur av något slag, måste Ni se till att grannar eller kringboende inte blir störda eller ofredas. Det är Er skyldighet som innehavare av husdjur att tillse att djuret inte förorenar inom föreningens område – detta gäller speciellt om Ni har katt (sandlådor för barn). Hundar som vistas inom föreningens område skall hållas kopplade hela året.
 18. Ev. avspärrningar/avstängningar av parkeringar/lekredskap mm som utföres av styrelsen får inte påverkas, förstöras eller flyttas. Bostadsrättsinnehavaren får inte utan styrelsens tillstånd utföra egna avspärrningar inom området.